Organizace a provoz školky

Zápis

 

Informace k zápisu do MŠ 2024/2025

Termín řádného zápisu: 2. 5. 2024  15:30 – 17:30 hod na adrese Školní 145, Český Brod

Vážení rodiče,

od 8. 4. – 30. 4. 2024 bude probíhat do naší MŠ elektronický předzápisinfo

Na webu Elektronický předzápis stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, EL, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem. 

VÝŠE UVEDENÉ ODKAZY BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY k datu 8. 4. 2024

 • Vyplňte on-line tiskopisy na webu, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. 2024.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ v době řádného zápisu (2.5. 2024) jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 2. 5. 2024 17.30 hod.). Po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou.

 1. Do datové schránky školy: dksw8cq
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!)
 3. Poštou
 4. Osobním podáním na adrese Školní 145, Český Brod  2.5. 2024  15:30 – 17:30 hod.

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.),

je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

Co dítě potřebuje do MŠ

Obutí: pohodlné a především bezpečné přezutí do interiéru, které by si mělo umět samo nazout ( nejlépe bačkůrky), dále pohodlnou obuv na běžné nošení, holínky, které může mít uložené v botníku v MŠ stabilně.

Oblečení: pohodlné ,,domácí“ oblečení ( tepláky, triko, mikina), ve kterém tráví dítě čas uvnitř MŠ, na pobyt venku dle uvážení rodičů a zvyklostí vhodné převlečení pro hru, volný pohyb s přihlédnutím k činnostem venku. Pobyt venku probíhá téměř za každého počasí  s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a s dodržením stanovených povětrnostních a teplotních limitů dle platné legislativy. Pokud je dítě v MŠ, je považováno za zcela zdravé a tedy schopné pobytu venku.

Předpokladem pobytu dětí venku je, že může dojít k znečištění oblečení, proto je důležité mít ve skříňce dostatek náhradního oblečení – tepláky, kalhoty, punčocháče, trička, spodní prádlo. 

Pláštěnka by měla být také neustále ve skříňce, jelikož vycházky a pobyt venku probíhají i za deštivého počasí. Deštník není vhodný z hlediska bezpečnosti.

Každé dítě má v šatně reflexní vestičku určenou pro vycházky. Tento bezpečnostní prvek je majetkem školy.

Hračku z domova: zejména pro děti, které si na prostředí MŠ teprve zvykají a pro ty děti, které odpoledne odpočívají, bývá např. oblíbený plyšák příjemným připomenutím domova. Prosíme vždy jen jednu hračku, nebo plyšáčka. Děti si toto každý den, odnášejí resp. přinášejí. Tyto hračky nezůstávají v MŠ.

Hygiena: 

Zcela dobrovolně mohou rodiče přispět dětem do školky hygienickými potřebami. Uvítáme papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, papírové utěrky.

Děti, které budou po obědě odpočívat, by měly mít z hygienických důvodů pyžamko. Některé děti mají spánek spojený s delší dobou v MŠ a emočně to hůře zvládají, proto děti, které se nechtějí převlékat z tohoto důvodu a obtížněji toto zvládají, do převlékání nenutíme. Současně, ale o pyžamko prosíme, jelikož děti si upevňují nácvik sebeobsluhy.

Zoubky si ve školce nečistíme. Dětem během roku v programu v rámci MŠ poskytneme prevenci zubní hygieny.

Platby:

Stravné: Najdete v systému strava.cz

Školné: 450,- Kč,

Děti v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.  Školné je splatné do 15. dne každého měsíce. O prázdninách, kdy je provoz školy omezen, se školné platí zvláštní  sazbou podle vnitřní směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání.

Podrobnější informace o organizaci chodu MŠ a režimových požadavcích se rodičům poskytují na zahajovacím setkání. Na tomto setkání budou rodiče seznámeni též se školním řádem.

Je důležité sledovat informační nástěnky, hromadně rozesílané e-maily.

 

Uspořádání dne

Co se děje přes den ve školce a co děláme celý den?

Provoz školky je od 7:00 do 16:30

Časový harmonogram režimových činností

7:00 – 8: 30                spontánní hry dle volby dětí

8:30 – 9:45                 pohybové a relaxační aktivity,hygiena, přesnídávka

                                   didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

  9:45 – 11:45             převlékání, pobyt venku

11:45 – 12:15             hygiena, oběd

12:15 – 14:00             hygiena, odpočinek

                                   klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 – 14:30             hygiena, svačina

14:30 – 16:30             odpolední zájmové činnosti

Ranní činnosti:

 • příchody dětí
 • spontánní hry dle výběru, pohybové činnosti
 • skupinová a individuální práce řízená – výtvarná, pracovní, hudební k danému tématu
 • činnosti a hry na PC – interaktivní hry, jazykové hrátky, výukové programy
 • řízená tělovýchovná chvilka
 • ranní kolečko
 • svačina
 • podle plánu akcí – výlet, exkurze, divadélko, návštěva
 • výběr činností , seznámení s podtématem týdne
 • řízené, spontánní a tvořivé aktivity dle týdenního tématu
 • tematická vycházky, pobyt na zahradě – 10:00 – 12:00
 • venkovní pohybové aktivity, pěstitelské činnosti
 • oběd

Odpolední činnosti:

 • půlhodinka s pohádkou
 • odpočinek, relaxace, spánek
 • volné hry, dokončení prací z dopoledne
 • probouzení, protažení
 • svačina
 • spontánní i řízené činnosti
 • pobyt na zahradě
 • odchod domů, rozloučení

RITUÁLY

 • RANNÍ   VÍTÁNÍ
 • RANNÍ KOLEČKO
 • SLUŽBIČKA
 • OSLAVY SVÁTKŮ A NAROZENIN
 • PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST
 • RELAXAČNÍ CHVILKY
 • LOUČENÍ
 

Informační leták pro rodiče 2023/2024

Provozní doba: 7:00 – 16:30 hod budova se otvírá v 7:00, děti můžete přivést do 8:00 hod. Poté je možný příchod pouze po domluvě s učitelkou. Po obědě děti vyzvedávejte v čase 12:00 hod -12:15 hod (Lstibořská 12:20-12:35), popřípadě po domluvě s učitelkami. Odpoledne si děti můžete vyzvednout od 14:30 hod do 16:30 hod. Děti vyzvedávejte tak, aby se budova v 16:30 mohla uzamknout.

Ředitelka                                                      Bc. Kristýna Svobodová

Vedoucí učitelka na pracovišti Lstibořská:          Radka Kvízová               

Telefonní kontakty:

Ředitelka:                   603 295 670, soukromé 733762153 (hlavně pro sms)

Třída Lstibořská:        734 57 53 80                Třída Školní:            735 172 524

e-mailové kontakty a webové stránky:    

Školní:             msliblice@seznam.cz  web: www.ms-liblice.cz

Lstibořská:      skolkaliblice@seznam.cz                                

 Omlouvání dětí:                                                                  Nepřítomnost dítěte omlouvejte.

Pro omlouvání dětí slouží výhradně aplikace našemš (údaje dostanete na zářijové schůzce), pozdní příchody a změny v docházce telefonicky, ne sms! Nevoďte děti nikdy nemocné ani s příznaky infekčního onemocnění, máme právo takové dítě odmítnout.

Adresa:

1.     Sídlo MŠ, předškoláci a starší děti Lstibořská 183, 282 01 Český Brod

2.     Kancelář školy, mladší děti             Školní 145, 282 01 Český Brod

IČO: 70997489

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání:

Číslo účtu: 51-5662710207/0100          variabilní symbol 1111xxxx (kde xxxx jsou poslední čtyři číslice z rodného čísla), do poznámky je dobré uvést jméno dítěte/ měsíc.

Předškoláci a děti s OŠD školné neplatí.

Částka:            550,- Kč /měsíc (řídí se směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání)

Splatnost:        do 15. kalendářního dne příslušného měsíce

1200,- po dohodě na akce (divadla, kultura) – bude rozhodnuto na zářijové schůzce

Stravování:         Zajišťuje Jídelna Český Brod. Strava se dováží.

Telefonní kontakt: 734309850, 737229967              E-mail: adamkova@cesbrod.cz

Číslo účtu pro platby stravného: 3330300333/0600, vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující

Současné ceny stravného pro školní rok 2023/2024

Přesnídávka: 15,- Kč              Oběd: 36,- Kč             Svačina: 13,- Kč

Informace o přihlášení ke stravě naleznete na webových stránkách MŠ. Zde najdete návod. Po zaregistrování obdržíte přihlašovací údaje. Pokud máte sourozence v jídelně, nedávejte stejné tel. číslo jako variabilní symbol. Strava je automaticky přihlašována na celý měsíc a celé dny, tzn. Přesnídávka, oběd, svačina. Pokud rodič ví, že dítě nepůjde do MŠ musí stravu odhlásit v systému strava.cz sám. Tuto možnost má do 13:45 hod, předchozího dne. Jídelna neumožňuje jiný způsob odhlašování např. telefonicky, nebo e-mailem, proto si přihlášenou stravu pozorně hlídejte, aby nepropadávala. Dítě má možnost odebrat stravu pouze 1. den nemoci. Tento oběd se vydává v budově MŠ, kam dítě dochází, a to mezi 11:30-11:40 hod (Lstibořská:  11:45-12:00) hod. Platba stravy probíhá dle pravidel školní jídelny.

Co děti potřebují:

Pohodlné oblečení, pohodlnou obuv. Dle počasí a ročního období. Není vhodné, aby mladší děti měly boty na zavazování. Do tašky, nejlépe plátěné dejte náhradní oblečení, které dítě potřebuje v případě „nehody“, nebo ušpinění. Náhradní spodní prádlo, ponožky, pláštěnku. Zástěrky nebo stará trička na výtvarné činnosti. Všechny věci zřetelně označte. (Iniciály, značka, jméno atd.)

Bačkory s pevnou patou a špičkou, podepsané. Zvažte, jaké zvolíte zapínání, některé děti se zapínáním dost bojují a ztrácí motivaci se učit samostatnému obouvání. Holínky, které si děti budou nechávat v MŠ. (Odnášejte domů vždy na vyčistění). Prosíme, kontrolujte dětem případné znečištění. Udržujte čistotu ve skříňkách dětí.

Pyžámka: Pokud dítě bude mít emoční problém s převlékáním (spaním), nemusíte se bát, do spaní ho rozhodně nutit nebudeme.

Hračku z domova: zejména pro děti, které si na prostředí MŠ teprve zvykají a pro ty děti, které odpoledne odpočívají, bývá např. oblíbený plyšák příjemným připomenutím domova. Prosíme vždy jen jednu hračku, nebo plyšáčka. Děti si toto každý den odnášejí, resp. přinášejí. Tyto hračky nezůstávají v MŠ.

Zcela dobrovolně mohou rodiče přispět dětem do školky hygienickými potřebami. Uvítáme papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, papírové utěrky.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Adresa

MŠ Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, PSČ 282 01

Telefon

603 295 670

Email

msliblice@seznam.cz