Organizace a provoz školky

Zápis

Termín řádného zápisu: 2. 5. 2023  9:00 – 14:30 hod na adrese Školní 145, Český Brod

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná …..2023 v ..:00 hod. ve třídě Školní 145. Tato schůzka probíhá bez přítomnosti dětí.

 

Informace k zápisu do MŠ 2023/2024

Vážení rodiče,

od 10. 4. – 30. 4. 2023 bude probíhat do naší MŠ elektronický předzápis.

Na webu Elektronický předzápis stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, EL, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem. 

VÝŠE UVEDENÉ ODKAZY BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY k datu 10. 4. 2023

 • Vyplňte on-line tiskopisy na webu, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. 2023.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ v době řádného zápisu (2.5. 2023) jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 2. 5. 2023 14.30 hod.). Po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou.

 1. Do datové schránky školy: dksw8cq
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!)
 3. Poštou
 4. Osobním podáním na adrese Školní 145, Český Brod  2.5. 2023  9:00 – 14:30 hod.

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

 1. Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě.
 2. Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).
 3. Ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.

Informace ke zvláštnímu zápisu do MŠ 2023/2024 (pro děti UA)

soubory ke stažení: / файли для скачування:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

    kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

     kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 2. 6. 2023, 9:00 – 12:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Školní 145

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz. níže, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (а саме нижче або можна забрати особисто в дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

e) kopii rodného listu dítěte

копія свідоцтва про народження дитини

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do Mateřské školy Český Brod, Lstibořská 183, okres Kolín pro školní rok 2023/2024

 • děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě
 • děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ до дитячого садка Český Brod, Lstibořská 183, район Kolin на 2023/2024 навчальний рік • діти до обов’язкового останнього року дошкільної освіти (Закон 561/2004 Coll., § 34, параграф 1, зі змінами) та діти з відкладеним відвідуванням школи з постійним місцем проживання в Чеському Броді • діти, яким до 31 серпня 2023 року виповниться 3 роки, з постійним місцем проживання в Чеському Броді (за віком – від старшого, завжди пріоритет для дітей повного дня),

 

 

Co dítě potřebuje do MŠ

Obutí: pohodlné a především bezpečné přezutí do interiéru, které by si mělo umět samo nazout ( nejlépe bačkůrky), dále pohodlnou obuv na běžné nošení, holínky, které může mít uložené v botníku v MŠ stabilně.

Oblečení: pohodlné ,,domácí“ oblečení ( tepláky, triko, mikina), ve kterém tráví dítě čas uvnitř MŠ, na pobyt venku dle uvážení rodičů a zvyklostí vhodné převlečení pro hru, volný pohyb s přihlédnutím k činnostem venku. Pobyt venku probíhá téměř za každého počasí  s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a s dodržením stanovených povětrnostních a teplotních limitů dle platné legislativy. Pokud je dítě v MŠ, je považováno za zcela zdravé a tedy schopné pobytu venku.

Předpokladem pobytu dětí venku je, že může dojít k znečištění oblečení, proto je důležité mít ve skříňce dostatek náhradního oblečení – tepláky, kalhoty, punčocháče, trička, spodní prádlo. 

Pláštěnka by měla být také neustále ve skříňce, jelikož vycházky a pobyt venku probíhají i za deštivého počasí. Deštník není vhodný z hlediska bezpečnosti.

Každé dítě má v šatně reflexní vestičku určenou pro vycházky. Tento bezpečnostní prvek je majetkem školy.

Hračku z domova: zejména pro děti, které si na prostředí MŠ teprve zvykají a pro ty děti, které odpoledne odpočívají, bývá např. oblíbený plyšák příjemným připomenutím domova. Prosíme vždy jen jednu hračku, nebo plyšáčka. Děti si toto každý den, odnášejí resp. přinášejí. Tyto hračky nezůstávají v MŠ.

Hygiena: 

Zcela dobrovolně mohou rodiče přispět dětem do školky hygienickými potřebami. Uvítáme papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, papírové utěrky.

Děti, které budou po obědě odpočívat, by měly mít z hygienických důvodů pyžamko. Některé děti mají spánek spojený s delší dobou v MŠ a emočně to hůře zvládají, proto děti, které se nechtějí převlékat z tohoto důvodu a obtížněji toto zvládají, do převlékání nenutíme. Současně, ale o pyžamko prosíme, jelikož děti si upevňují nácvik sebeobsluhy.

Zoubky si ve školce nečistíme. Dětem během roku v programu v rámci MŠ poskytneme prevenci zubní hygieny.

Platby:

Stravné: Najdete v systému strava.cz

Školné: 450,- Kč,

Děti v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.  Školné je splatné do 15. dne každého měsíce. O prázdninách, kdy je provoz školy omezen, se školné platí zvláštní  sazbou podle vnitřní směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání.

Podrobnější informace o organizaci chodu MŠ a režimových požadavcích se rodičům poskytují na zahajovacím setkání. Na tomto setkání budou rodiče seznámeni též se školním řádem.

Je důležité sledovat informační nástěnky, hromadně rozesílané e-maily.

 

Uspořádání dne

Co se děje přes den ve školce a co děláme celý den?

Provoz školky je od 7:00 do 16:30

Časový harmonogram režimových činností

7:00 – 8: 30                spontánní hry dle volby dětí

8:30 – 9:45                 pohybové a relaxační aktivity,hygiena, přesnídávka

                                   didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

  9:45 – 11:45             převlékání, pobyt venku

11:45 – 12:15             hygiena, oběd

12:15 – 14:00             hygiena, odpočinek

                                   klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 – 14:30             hygiena, svačina

14:30 – 16:30             odpolední zájmové činnosti

Ranní činnosti:

 • příchody dětí
 • spontánní hry dle výběru, pohybové činnosti
 • skupinová a individuální práce řízená – výtvarná, pracovní, hudební k danému tématu
 • činnosti a hry na PC – interaktivní hry, jazykové hrátky, výukové programy
 • řízená tělovýchovná chvilka
 • ranní kolečko
 • svačina
 • podle plánu akcí – výlet, exkurze, divadélko, návštěva
 • výběr činností , seznámení s podtématem týdne
 • řízené, spontánní a tvořivé aktivity dle týdenního tématu
 • tematická vycházky, pobyt na zahradě – 10:00 – 12:00
 • venkovní pohybové aktivity, pěstitelské činnosti
 • oběd

Odpolední činnosti:

 • půlhodinka s pohádkou
 • odpočinek, relaxace, spánek
 • volné hry, dokončení prací z dopoledne
 • probouzení, protažení
 • svačina
 • spontánní i řízené činnosti
 • pobyt na zahradě
 • odchod domů, rozloučení

RITUÁLY

 • RANNÍ   VÍTÁNÍ
 • RANNÍ KOLEČKO
 • SLUŽBIČKA
 • OSLAVY SVÁTKŮ A NAROZENIN
 • PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST
 • RELAXAČNÍ CHVILKY
 • LOUČENÍ
 

Informační leták pro rodiče 2021/2022

Provozní doba: 7:00 – 16:30 hod budova se otvírá v 7:00, děti můžete přivést do 8:00 hod. Poté je možný příchod pouze po domluvě s učitelkou. Po obědě děti vyzvedávejte v čase 12:00 hod -12:30 hod, popřípadě po domluvě s učitelkami. Odpoledne si děti můžete vyzvednout od 14:30 hod do 16:30 hod. Děti vyzvedávejte tak, aby se budova v 16:30 mohla uzamknout.

Ředitelka                                                      Bc. Kristýna Svobodová

Vedoucí učitelka na pracovišti Lstibořská:          Radka Kvízová               

Telefonní kontakty: slouží i pro omlouvání dětí

Ředitelka:                   603 295 670

Třída Lstibořská:        734 57 53 80

Třída Školní:              735 172 524

e-mailové kontakty:  slouží i pro omlouvání dětí

Školní:             msliblice@seznam.cz

Lstibořská:      skolkaliblice@seznam.cz 

Adresa:

 1. Sídlo MŠ, předškoláci a starší děti Lstibořská 183, 282 01 Český Brod
 2. Kancelář školy, mladší děti Školní 145, 282 01 Český Brod

IČO: 70997489

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání:

Číslo účtu: 51-5662710207/0100      variabilní symbol 1111xxxx (kde xxxx jsou poslední čtyři číslice z rodného čísla), do poznámky je dobré uvést jméno dítěte/ měsíc. Předškoláci a děti s OŠD školné neplatí.

Částka:                        450,- /měsíc (řídí se směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání)

Splatnost:        do 15. kalendářního dne příslušného měsíce

Stravování:

Zajišťuje Jídelna Český Brod. Strava se dováží.

Telefonní kontakt: 734309850, 737229967             

E-mail: tomaskova@cesbrod.cz

 

Číslo účtu pro platby stravného: 

3330300333/0600, vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující

 

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022

Přesnídávka: 9,- Kč                Oběd: 22,-Kč              Svačina: 9,- Kč

 

Informace o přihlášení ke stravě naleznete na webových stránkách MŠ. Zde najdete návod. Po zaregistrování obdržíte přihlašovací údaje. Strava je automaticky přihlašována na celý měsíc a celé dny, tzn. Přesnídávka, oběd, svačina. Pokud rodič ví, že dítě nepůjde do MŠ musí stravu odhlásit v systému strava.cz sám. Tuto možnost má do 13:45 hod, předchozího dne. Jídelna neumožňuje jiný způsob odhlašování např. telefonicky, nebo e-mailem, proto si přihlášenou stravu pozorně hlídejte, aby nepropadávala. Dítě má možnost odebrat stravu 1. den nemoci. Tento oběd se vydává v budově MŠ, kam dítě dochází, a to mezi 11:30-12:00 hod. Platba stravy probíhá dle pravidel školní jídelny.

Co děti potřebují:

Pohodlné oblečení, pohodlnou obuv. Dle počasí a ročního období. Není vhodné, aby mladší děti měly boty na zavazování.

Do tašky, nejlépe plátěné dejte náhradní oblečení, které dítě potřebuje v případě „nehody“, nebo ušpinění. Náhradní spodní prádlo, ponožky, pláštěnku. Zástěrky nebo stará trička na výtvarné činnosti. Všechny věci zřetelně označte. (Iniciály, značka, jméno atd.)

Bačkory s pevnou patou a špičkou, podepsané. Zvažte, jaké zvolíte zapínání, některé děti se zapínáním dost bojují a ztrácí motivaci se učit samostatnému obouvání. Holínky, které si děti budou nechávat v MŠ. Prosíme, kontrolujte dětem případné znečištění.

Pyžámka: Pokud dítě bude mít emoční problém s převlékáním (spaním), nemusíte se bát, do spaní ho rozhodně nutit nebudeme.

Hračku z domova: zejména pro děti, které si na prostředí MŠ teprve zvykají a pro ty děti, které odpoledne odpočívají, bývá např. oblíbený plyšák příjemným připomenutím domova. Prosíme vždy jen jednu hračku, nebo plyšáčka. Děti si toto každý den odnášejí, resp. přinášejí. Tyto hračky nezůstávají v MŠ.

Zcela dobrovolně mohou rodiče přispět dětem do školky hygienickými potřebami. Uvítáme papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, papírové utěrky.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Adresa

MŠ Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, PSČ 282 01

Telefon

603 295 670

Email

msliblice@seznam.cz