MŠ Český Brod – Liblice

Dokumenty

Ke stažení:

Školní řád

Mateřská škola Český Brod-Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 43/2022

Účinnost od: 1. 9. 2022

Spisový znak:

Skartační znak: S10

Změny:

Ředitel školy: Bc. Kristýna Svobodová

Zástupce ředitelky školy v době nepřítomnosti ředitelky školy: Zdeňka Plíšková

Adresa školy: Lstibořská 183, Český Brod – Liblice, 282 01

Telefon: +420 603 295 670, 314 00 10 04

e-mail: msliblice@seznam.cz

webové stránky: https://www.ms-liblice.cz/

 

Obsah:

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

3. Práva dětí:

4. Povinnosti dětí

4a Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

4b Distanční forma výuky v mateřské škole

5. Stravování dětí

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

7. Stížnosti, oznámení a podněty

8. Provoz mateřské školy

9. Časový harmonogram režimových činností

10. Přerušení nebo omezení provozu

11. Vztah mezi pracovnicemi mateřské školy, dětmi a dospělými

12. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

13. Přijímací řízení do mateřské školy:

14. Povinnost předškolního vzdělávání:

15. Individuální vzdělávání

16.a Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

17. Ukončování předškolního vzdělávání

18. Podmínky zacházení s majetkem školy

19. Závěrečná ustanovení

 

 

Ředitelka Mateřské školy Český Brod – Liblice vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

▪ na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

▪ podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

▪ vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

▪ k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,

▪ využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

▪ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

▪ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

▪ předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

▪ hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

▪ ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

▪ oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně

▪ doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve, (omlouvání probíhá přes aplikaci Naše MŠ)

▪ nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

▪ v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

▪ dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny a výdejny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

▪ zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

▪ bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

▪ na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

▪ dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

▪ zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

3. Práva dětí:

▪ na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

▪ na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

▪ na účast ve hře odpovídající jeho věku,

▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

▪ na emočně kladné prostředí,

▪ být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

4. Povinnosti dětí

▪ dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,

▪ řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

▪ šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

▪ dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

▪ chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

▪ dodržovat pravidla hygieny

 

4a Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

▪ Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

▪ právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

▪ zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

4b Distanční forma výuky v mateřské škole

▪ Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

▪ Omlouvání nepřítomnosti dětí pravidla bodu 2.6 probíhá pomocí e-mailové komunikace.

▪ Pravidla pro vzdělávání dětí distančním způsobem se řídí pokynem ředitele mateřské školy

 

5. Stravování dětí

▪ Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny-výdejny.

▪ Dítě, které je přítomno v MŠ, se stravuje vždy a má právo odebrat denně jednu z uvedených možností: I. polodenní stravu: přesnídávka + oběd II. celodenní stravu: přesnídávka + oběd + svačina

 

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

▪ je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

▪ v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

▪ vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě za předškolní vzdělávání.

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty

Stížnosti, oznámení a náměty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

8. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je stanoven:

od 7:00 – 16:30 hodin

 

Děti se scházejí od 7:00 do 8:00 hodin, poté se školy z bezpečnostních důvodů zamykají. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu.

 

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:20 hodin. Případně v jinou dobu po domluvě s učitelkou.

 

V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:30 do 16:30 hodin. Případně v jinou dobu po domluvě s učitelkou. 

Mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena.

 

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, informuje učitelka telefonicky ředitele (ředitelku) školy, poté je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

 

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

 

 

 

 

9. Orientační časový harmonogram režimových činností

7:00 – 8: 30                spontánní hry dle volby dětí

8:30 – 9:45                 pohybové a relaxační aktivity

hygiena, přesnídávka

                                   didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

  9:45 – 11:45             převlékání, pobyt venku

11:45 – 12:15             hygiena, oběd

12:15 – 14:00             hygiena, odpočinek

                                   klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 – 14:30             hygiena, svačina

14:30 – 16:30             odpolední zájmové činnosti

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a pomocí e-mailové komunikace, popř. na webových stránkách koly.

 

10. Přerušení nebo omezení provozu

Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 celých týdnů a dny z týdne, které zbývají do 1. 9. následujícího školního roku, po roce, kdy byl provoz školy uzavřen. Provoz školy je po dohodě se zřizovatelem a rodiči zpravidla přerušen o vánočních prázdninách, termín dle vyhlášky MŠMT. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

 

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

12. Vztah mezi pracovnicemi mateřské školy, dětmi a dospělými

škola se zaměřuje především na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně,

nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, rodiče mohou s dítětem pobývat ve třídě po dobu vhodnou pro adaptaci, mohou se zapojit aktivně do práce ve třídě, vždy po dohodě s učitelkou,

pedagogické i provozní pracovnice respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.), děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem,

všechny děti v naší MŠ mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.

dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády, každá učitelka zná dobře své děti ve skupině, pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi, děti jsou vedeny k dodržování společně dohodnutých pravidel, na nich je založeno veškeré dění a průběh činností v průběhu dne,

je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí, jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná,

každá naše pracovnice se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků.

 

 

 

13. Přijímací řízení do mateřské školy:

▪ termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,

▪ o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budovách mateřských škol.

▪ ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

▪ přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,

▪ přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

▪ dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

▪ podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

14. Povinnost předškolního vzdělávání:

▪ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

▪ povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin,

▪ povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

▪ dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

▪ náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

 

15. Individuální vzdělávání

▪ povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,

▪ pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

▪ plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,

▪ oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

▪ důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy

▪ ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

▪ úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské Škole Český Brod – Liblice, ul. Lstibořská, popř. Školní 145.

▪ ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.

▪ pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

16.a Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Škola může zpracovat plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb a době platnosti doporučení; nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání doporučení se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v podobě využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje individuální vzdělávací plán. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

17. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

▪ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

▪ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

▪ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

▪ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

18. Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 

19. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2021, na provozní poradě dne 30. 8. 2021, a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021

Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu na třídních schůzkách s rodiči, doloženo zápisem.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 29. 8. 2016 a jeho dodatků.

 

V Českém Brodě dne 30. 8. 2022

Bc. Kristýna Svobodová

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program s názvem: ,,Jak to chodí na světě“

Škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí okraje klidného menšího města, spíše vesnického rázu, kde se všichni znají, denně se setkávají, bydlí v rodinném domku, kde se respektuje soukromí a podporuje se rodinná pospolitost. Ve školním vzdělávacím programu se odrážejí možnosti místních podmínek a příležitostí využití k bohaté nabídky činností a aktivit v přírodě. Vzdělávací nabídka vychází z přirozených potřeb a nároků dětí k všestrannému pohybu a učení, podporuje aktivní účast všech dětí v praktických dovednostech, a tvořivém myšlení.    

Uspořádání a členění školního vzdělávacího programu respektuje přirozený průběh roku tak, jak se odvíjí díky změnám ročních období a jakým způsobem se tyto změny odrážejí v životě člověka, dítěte.

Všichni dospělí ve škole  poskytují dětem vhodné klima a bohaté podněty, podporují v dětech schopnost fyzického, intelektuálního, emocionálního a sociálního rozvoje a růstu.

Cílem vzdělávacího programu je potvrdit a rozšířit individuální přirozenou osobitost dítěte, pomoci mu zařadit se do sociální skupiny dětí a podporovat jej v uvědomnění si vlastní potřebnosti pro ostatní, tedy nejen se zařadit, ale i pocítit důležitost vlastního uplatnění ve skupině a akceptovat potřeby druhých.

Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky o životě ve společenství blízkých, o zákonitostech přírody, aby se orientovalo ve světě dětí, zdokonalovalo se v mateřském jazyce, vytvářelo si hodnotový systém, aby sdílelo prožívání druhých a vážilo si lidského zdraví a života.

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

SMĚRNICE ŠKOLY PRO STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Datum: 30. 6. 2022                                                                          Účinnost: od 1. 9. 2022

Ředitelka Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání) vydává tuto směrnici:

Čl. 1

 Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty. Úplatu za předškolní vzdělávání tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty a je stanovena po přijetí dítěte do mateřské školy

Čl. 2

 Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s výjimkami uvedenými v článku 6 této směrnice.

Čl. 3

 Výše úplaty

(1)         Měsíční výše úplaty u dítěte přihlášeného k docházce ve třídě s celodenním provozem činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok.

(2)         Za každé dítě, které je přihlášeno k docházce nepravidelné (jedná se o děti, kterým je délka docházky omezena z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte dle § 30 zákona č. 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) činí 300,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok.

 (3)         Měsíční výše úplaty u dítěte, s docházkou na 4 hodiny denně činí 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok.

(4)         Děti se zdravotním postižením a odloženou školní docházkou (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) úplatu nehradí.

(5)        Splatnost úplaty je vždy 15. kalendářní den v měsíci, pro který je úplata stanovena.

Čl. 4

Snížení úplaty

(1)         Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy, v které budou uvedeny důvody, proč plátce žádá o snížení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, může ředitelka mateřské školy v odůvodněných případech ve správním řízení rozhodnout o snížení, popřípadě o prominutí úplaty stanovené podle čl. 3 této směrnice.

(2)         Při rozhodování o snížení, popřípadě prominutí úplaty za předškolní vzdělávání bude ředitelka mateřské školy přihlížet zejména k tomu, zda žadatel splňuje podmínky ke snížení úplaty stanovené zákonem 564/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(3)         Snížení nebo prominutí úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v kterém rozhodnutí ředitelky o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání nabylo právní moci.

(4)         O snížení úplaty může požádat zákonný zástupce dítěte, které MŠ nenavštívilo ani jeden den v příslušném měsíci (nemoc, zdravotní důvody). V odůvodněných případech se snižuje úplata na 300,- Kč za měsíc. Žádost musí být podána písemně.

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

(1)         V případě přerušení provozu mateřské školy na více než 5 kalendářních dní bude úplata poměrně snížena o část odpovídající skutečnému počtu dní uzavření MŠ. V případě, že bude mateřská škola uzavřena celý měsíc, se úplata nehradí.

 (2)         Stanovenou výši úplaty v případě přerušení provozu mateřské školy podle odst. 1 tohoto článku ředitelka mateřské školy pro plátce zveřejní na přístupném místě v mateřské škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

(3)          Pokud již byla úplata v době přerušení provozu MŠ za příslušný kalendářní měsíc plátcem uhrazena v plné výši, bude mu vrácena poměrná část úplaty, odpovídající skutečnému počtu dní uzavření MŠ.

Čl. 6

Osvobození od úplaty

(1) Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

e) zákonný zástupce, který pečuje alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené

Tyto skutečnosti zákonný zástupce písemně doloží. Ředitelka vydá rozhodnutí o osvobození od úplaty.

(2)     Poslední ročník předškolního vzdělávání a ročník z důvodu odkladu povinné školní docházky se poskytuje bezplatně.    

 Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

(1)         Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.  dne kalendářního měsíce.

(2)         Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů písemně dohodnout jinou splatnost úplaty.

(3)         V případě, kdy byla přede dnem splatnosti plátcem uvedeným v čl. 6 odst. 1 této směrnice podána ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v § 6 odstavci 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

(4)         Plátce uhradí úplatu výhradně bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.

Čl. 8

Seznámení plátců s výší úplaty

(1)         Tato směrnice bude zveřejněna a umístěna na přístupném místě v mateřské škole, kde se s ní mohou plátci seznámit.

(2)         V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku bude plátce seznámen se zněním této směrnice včetně dodatků ředitelkou mateřské školy.

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)    Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(2)    Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou

 

Český Brod dne 30. 6. 2022                              Bc. Kristýna Svobodová

Organizační řád

Škola Mateřská Škola Český Brod-Liblice, Lstibořská 183,
okres Kolín

Organizační řád
mateřské školy

Č.j.: 44 /2022

Účinnost od: 1. 9. 2022

Spisový znak:

Skartační znak: A 10

Změny:

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Úvodní ustanovení

1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení,
formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce.

b) Postavení a poslání mateřské školy

1. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou obcí Město český Brod

2. Škola je v síti škol KÚ vedena pod kódem 600044921

3. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální
vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní
rozvoj.

4. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola a školní výdejna, která může zajišťovat
závodní stravování zaměstnanců.

c) Doplňková činnost

1. Mateřská škola je oprávněna provozovat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové
organizace za podmínek dodržování všech platných zákonů. Prostředky získané
doplňkovou činností využije organizace ke zkvalitnění své hlavní činnosti.

2. Doplňkovou činnost bude příspěvková organizace ve svém účetnictví vykazovat odděleně.

3. Výrobky, výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují
podle platných cenových zákonů a na základě kalkulací cen za poskytované výkony,
služby či práci.

4. Touto činností nemohou být dotčeny úkoly, pro které byla organizace zřízena.

5. Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel v oblastech stanovené ve zřizovací listině.

 

2. Organizační členění

a) Útvary školy a funkční místa

1. V čele školy
jako právního subjektu stojí ředitelka školy, je vedoucí organizace, která
odpovídá za plnění úkolů organizace.

2. Škola se
člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a správní zaměstnance.

3. Ředitelka nejmenuje svou zástupkyni,
vnitřní směrnicí školy jsou stanovena pravidla zřízení vedoucího pracovníka –
vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti vyplývající ze zařazení do rejstříku
škola a školských zařízení.

4. V době nepřítomnosti, ředitelka
pověří zastupováním učitelku školy.

5. Organizační schéma školy

Řízení na jednotlivých
stupních řízení dle ZP je vymezeno ve vnitřní směrnici školy a zohledněno
v platových výměrech dotčených pracovnic.

 

3. Řízení školy-kompetence

a) Statutární orgán školy

1. Statutárním orgánem školy je ředitelka.

2. Ředitelka
řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se
uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady.

3. Jedná ve
všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné
pracovníky v jejich pracovních náplních.

4. Rozhoduje o
majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách
hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné
zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich
práce.

5. Schvaluje
všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.

6. Ředitelka
školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy,
aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu
školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy,
které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní
obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje,
koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy
v této oblasti.

7. Ředitelka
školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy,
aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu
školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy,
které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů krizového
řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, plánuje,
organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení
činnosti školy v těchto oblastech.

8. Ředitelka vytváří
podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Organizuje
finanční kontrolu, aby získala jistotu, včasné a spolehlivé informace o
hospodaření, důležité pro řízení a plnění schválených záměrů a cílů příspěvkové
organizace. Zamezuje nežádoucím zásahům do systému výkonu finanční kontroly. Určuje
cíle finanční kontroly pro každý úkol příspěvkové organizace. Sleduje výsledky
finanční kontroly a přijímá opatření k nápravě.

9. Ředitelka jako
příkazce operace viz § 26 zákona č. 320/2001 Sb. má pověření k nakládání s
veřejnými prostředky. Schvalovací pravomoc pro oblast příjmů § 11 a 12 vyhlášky č. 416/2004
Sb., pro oblast výdajů §13 a 14 vyhlášky č. 416/ 2004 Sb.

b) Pověřená osoba
zastupováním ředitelky
zastupuje ředitelku v nezbytně nutných úkonech,
potřebných k plynulému chodu organizace. Informuje ředitelku.

c) Vedoucí učitelka

1. organizuje
vzdělávání na pracovišti mateřské školy Lstibořská 183 v souladu se školním řádem.

2. Předává docházku zaměstnanců ředitelce mateřské školy.

3. Vede docházku dětí a předává ředitelce školy.

4. Oznamuje ředitelce všechny skutečnosti, které mají vliv na výchovu a vzdělávání dětí.

5. Vede a zodpovídá za svěřenou dokumentaci dětí, které navštěvují MŠ na tomto pracovišti.

6. Plní ostatní činnosti uvedené v náplni práci vedoucí učitelky, vedené samostatně.

7. Samostatně plní úkoly zadané ředitelkou školy v souladu s platnými zákonnými normami.

 d)  Školnice

1.Organizuje a kontroluje práci uklízečky.

2.Vykonává správce budov, školních zahrad a zařízení mateřské školy.

3. Pravidelně kontroluje záznamy uvedené v knize závad, navrhuje odstranění závad a nedostatků, zajišťuje jejich odstranění.

4. Odpovídá za pořádek a bezpečnost v technických prostorách školy (sklady, hlavní rozvaděč, výdejny).

5. Zodpovídá za hospodaření s popelnicemi a pravidelné vysypávání odpadkových košů.

6. Sleduje čerpání energií v budově Školní 145, zajišťuje kontrolní zápisy spotřeby.

7. Soustavně sleduje a vyhodnocuje technický stav budovy, pozemků a inventáře školy, provádí nápravná
opatření, navrhuje řešení problémů.

8. Navrhuje nákup a odpovídá za sklad čistících potřeb, vede skladovou evidenci.

9. Odpovídá za funkci zabezpečovacího systému, vede evidenci klíčů, zapůjčuje a přebírá klíče.

 Organizační a řídící normy

 

  Škola se při své činnosti řídí zejména
základními organizačními směrnicemi, které tvoří:

– organizační řád,

– školní řád,

– spisový řád,

– vnitřní ekonomické směrnice

– předpis o oběhu účetních dokladů,

– operativní evidence majetku,

– směrnice o hospodaření

– hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem,

– vnitřní platový předpis

– provozní řád MŠ

– provozní řád výdejen

4. Funkční (systémové) členění-komponenty

a) Strategie řízení

1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývaly:

– klíčové oblasti pracovníka

– komu je pracovník přímo podřízen

– o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka

– co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi

– v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích

– jaká mimořádná opatření má ve své působnosti

b) Finanční řízení

1. Finanční řízení vykonává ředitelka školy.

2. Komplexní vedení účetnictví a správu rozpočtu zajišťuje účetní.

c) Personální řízení

1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy a personální a mzdová účetní.

2. Sledování
platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

d) Materiální vybavení

1. Vstupní evidenci
nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy.

2. Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka.

3. Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

4. Inventář dle příslušných místních seznamů je rozdělen dle odpovědných osob v jednotlivých částech
školy v obou budovách i na pozemcích.

e) Řízení výchovy a vzdělávání

1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy, školním
řádem a školním vzdělávacím programem.

f) Externí vztahy

1. Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitel a učitelé školy.

2. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

5. Povinnosti zaměstnavatele

a) Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní
řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

a) Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

1. Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky (směrnice o kontrolní činnosti ředitelky)

2. Co nejlépe organizovat práci.

3. Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (směrnice BOZP a PO).

4. Zabezpečovat odměňování zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce a platovými předpisy (vnitřní platový předpis).

5. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (směrnice o DVPP).

6.  Zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.

7. Zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zřizovatele.

 

6. Práva a povinnosti zaměstnanců

a) Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou 263/2007 Sb., pracovním řádem pro pracovníky škol a školských zařízení zřízených, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

b) Pracovní povinnosti zaměstnanců

1. Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat   ostatními zaměstnanci.

2. Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.

3. Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

4. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

5. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání.

6. Další povinnosti zaměstnanců jsou popsány v pracovních náplních.

7. Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli nebo zaměstnavatelem zaměstnanci je řešena v souladu se zákoníkem práce.

c) Pracovní doba pedagogických zaměstnanců

1. Je dána v pracovní smlouvě.

2. Pedagogický pracovník může vykonávat práce související s přímou pedagogickou činností v městské knihovně, městském muzeu a v místě trvalého bydliště pracovníka.

3. Rozvrh přímé i nepřímé pedagogické činnosti jednotlivých pracovníků je veden samostatně.

d) Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců

1. Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců je dána v pracovní smlouvě. Je vedena samostatně

 

7. Zrušující ustanovení

Tímto se ruší směrnice Organizační řád mateřské
školy ze dne 17.8.2021

V Českém Brodě
1.9.2022

…………………………………………….

ředitelka mateřské školy

Provozní řád

Škola: Mateřská škola Český Brod-Liblice

Provozní řád mateřské školy

Č.j.: 42/2022

Účinnost od: 1. 9. 2022

Spisový znak:

Skartační znak: A10

Změny:

 

I. Informace o zařízení

 

Název školy: Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

 

Adresa školy: Český Brod, Lstibořská 183

 

Odloučené pracoviště: Český Brod, Školní 145

 

Telefonní kontakty:

Lstibořská 183

Školní 145

Školní Jídelna

321 622 523

314 001 004

737229967

734 575 380

735 172 524

734309850

 

Ředitelka: 603 295 670

733762153

 

 

IČO: 70997489

Ředitelka: Bc. Kristýna Svobodová

 

Zřizovatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70

 

Typ MŠ: dvoutřídní s celodenním s pravidelným provozem

 

Kapacita školy: 46 dětí

Kapacita stravovaných: 46 dětí

Maximální počet dětí v souladu s hygienickými předpisy je:

Třída Lstibořská: 18 dětí

Třída Školní 24 dětí, popř. 28 při schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí

 

Provozní doba školy: 7:00 – 16:30 hodin

 

 

II. Režimové požadavky

 Režim dne je z organizačních důvodů školy pro dvě třídy zpravidla shodně a částečně pro dvě skupiny, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.  Za účelem orientace v činnostech v průběhu dne v MŠ slouží uspořádání dne, které je časově pouze orientační a dobu aktivit lze přizpůsobit.

Závaznou časovou položkou v MŠ je podávání jídel – prodleva mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny.

 

a)    Nástup dětí

·       Děti se scházejí od 7:00 hod, z bezpečnostních důvodů nelze dříve, dále pak dle potřeb rodičů, pozdější příchody a plánovanou absenci rodiče oznamují učitelkám.

·       Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce nebo může k předání docházet v šatně, pokud jsou přítomny ve třídě dvě učitelky.

·        Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, následuje přivítání s dítětem i s rodičem, rodič poskytne učitelkám potřebné informace, které považuje pro daný den důležité (nálada dítěte, domácí úraz, neplánovaný odchod mimo stanovený a pravidelný čas).

·        Pokud učitelka zjistí rodičem neoznámené poranění dítěte, nebo dojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, neprodleně toto zapíše do ranního filtru u listu s evidencí docházky, a dle závažnosti neprodleně telefonicky informuje rodiče. O této skutečnosti při předávání dítěte informuje rodiče (nevolnost během dne, či zhoršení zdravotního stavu).

·       Vzdělávání dětí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání začíná v 8:00 hod a končí ve 12:00 hod. Povinností účasti na předškolním vzdělávání není dotčeno další setrvávání dítěte v mateřské škole. Povinné předškolním vzdělávání je rovněž stanoveno směrnicí školy Školní řád.

 

b)    Spontánní hry

 • Probíhají od příchodu dětí do pohybové chvilky a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c)     Didakticky cílené činnosti

 • Činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí a z daného týdenního tématu, popřípadě projektu.

 

d)    Pohybové aktivity

 • Denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.
 • Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti.
 • Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 

e)     Pobyt venku

 • Délka pobytu probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení, délku pobytu venku lze upravit s ohledem na venkovní teploty a smogovou situaci.
 • V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při nepříznivých teplotách, při silném větru, dešti a při inverzích. Při drobném dešti se pobyt venku nevypouští, děti musí být vybaveny pláštěnkou.
 • Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, tematické vycházky, na které většinou navazuje pobyt na zahradě. 
 • Údržba školní zahrady: dle potřeby posekání trávníku externí firmou, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.
 • Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.
 • Venkovní hrací pozemek a jeho provoz je stanoven provozním řádem.

 

f)     Odpočinek, spánek

 • Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě v cca 12:15 děti uléhají, odpočívají všechny děti při čtení pohádky a poslechu. Poté se děti s nižší potřebou spánku mohou účastnit klidových aktivit. Vždy s přístupem tolerance a ohleduplnosti k ostatním dětem, které spí.
 • Vzhledem k místním podmínkám (odpočinek v patře na adrese Lstibořská 183) nelze ponechat spící děti bez osobního dozoru a odcházet s ostatními do přízemí. Tato skutečnost je ošetřena opatřením dohledu osoby v pracovně-právním poměru k MŠ. Lehátka denně připravuje a uklízí školnice, uklízečka. V rámci vedení k pracovním návykům a zvyšování úrovně praktických dovedností a činností se zapojují do úklidu lůžkovin i děti. Samy si je proklepou, složí, uklidí do přihrádek. Ve třídě Školní děti ustelou lůžkoviny a mohou pomáhat při úklidu lehátek.

 

 

g)    Stravování: podrobnosti ve Vnitřním řádu školní jídelny – výdejny

 • Stravování je smluvně zajištěno v Školní jídelně Český Brod
 • Svačiny se podávají v dopoledních a odpoledních hodinách (viz Vnitřní řád školní jídelny – výdejny). Kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin. Prostírá kuchařka. Po svačině děti odnáší nádobí na místo k tomu určené, v případě pozdějšího příchodu dítěte není svačina dítěti odepřena.
 • Obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hod třída Lištiček, 12:00-12:30 hod třída Lvíčat. Polévky jsou nalévány kuchařkou, popř. učitelkou, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka.
 • Dítěti je vydána strava dle norem, dítě v případě možnosti výdejny může požádat o přidání. Do jídla není nuceno.
 • Při obědě děti od pátého roku a mladší děti dle možností používají příbory. Po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka
 • Výdej stravy pro cizí strávníky škola neprovádí.
 • Jídlonosiče pro děti, které mají neplánovanou absenci (pouze 1. den), přinášejí rodiče v době, která je určena pro tyto účely. Třída Lištiček 11:30-11:40 Třída Lvíčat 11:40-11:50.

h)    Pitný režim

 • Děti mají celý den k dispozici ve třídě nerezový termos s vodou barevné kelímky a vlastní místo k jeho uložení, voda se v termosce donáší i na zahradu, ke každému jídlu přes den je podáván ještě čaj, mléko. Čaj je minimálně slazený, střídají se různé příchutě a vitaminové doplňky do tekutin.

 

i)      Otužování

 • Pravidelné větrání tříd. Zajišťují učitelky.
 • Školnice (uklízečka) sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu.
 • Dostatečný pobyt venku, co největší kompenzace pohybových aktivit, přesouvání řízených didaktických činností na zahradu
 • Kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ. Zodpovídají rodiče, MŠ vydá doporučení rodičům, informuje o změnách.

 

j)     Úklid

 • Denně za použití desinfekčních a čistících prostředků (Jar, Savo, Sanytol v ředění dle doporučení výrobce)
 • Denně stírání na vlhko (v šatně minimálně jednou ráno, dále dle potřeby, ve třídě minimálně jednou po obědě, dále dle potřeby průběžně. Koupelny po obědě a dále pak průběžně dle potřeby, kontrola několikrát denně školnicí, uklízečkou.
 • Denně WC – dle potřeby, denně před začátkem provozu nebo po skončení provozu MŠ, desinfekce a vymytí WC mís dětských i dospělé. Průběžně kontrolovat čistotu – všichni zaměstnanci, úklid zajišťují uklízečka, školnice.
 • Denně umyvadla čistícím prostředkem k tomu určeným.
 • Sprchové kouty minimálně 1krát týdně čistícím prostředkem k tomu určeným.
 • Denně baterie čistícím prostředkem k tomu určeným
 • Několikrát denně stírání prachu na vodorovných plochách, využívat prachovku, vlhčené čistící ubrousky, dle doporučení výrobce. (Koordinace s ohledem na přítomnost dětí)
 • Minimálně dvakrát denně vysávání koberců, případně i dalších podlahových krytin pro zjednodušení následného stírání na vlhko)
 • 1 týdně otírání hraček slabým roztokem desinfekčního prostředku
 • Generální úklid (okna, záclony) – o letních prázdninách v době uzavření MŠ
 • Mytí oken – 2x ročně v době uzavření MŠ (prosinec, srpen)
 • Úklid se řídí se sanitačním řádem.

 

k)    Způsob nakládání s prádlem

 

 • Lůžkoviny – denně větrání (Lstibořská – po vyvětrání uložení ve skladu lůžkovin do přihrádek dětí dle značky ve tvaru válečku, Školní – po vyvětrání ustlání na lehátko do vodorovné polohy a uložení i s lehátkem do větratelné skříně na lehátka)
 • Nepoužívané lůžkoviny jsou uloženy ve skladu v přihrádkách jednotlivých dětí (Lstibořská) ve skladu lůžkovin, (Školní) v přihrádkách dětí ve skříni na lůžkoviny.
 • Čisté lůžkoviny do zásoby jsou uloženy ve skladu lůžkovin (Lstibořská) a ve skříni na lůžkoviny (Školní)
 • Převlékání a praní lůžkovin probíhá 1 x za 3 týdny, v případě náhlého znečistění ihned.
 • Použité lůžkoviny jsou v den převlékání vyprány a usušeny, v pračce se sušičkou. Dovoz ze třídy (Lstibořská) zajišťují provozní pracovnice.
 • Ručníky využívají se jednorázové.
 • V případě nenadálého znečištění dítěte je dítě umyto ve sprchovém koutu a převlečeno do čistého oblečení, znečištěné oblečení a použité ručníky se perou bezprostředně na budově Školní.

 

 

l)       Odpadová voda, čistící prostředky – směrnice BOZP

 

 • Čistící prostředky jsou uloženy v uzamykatelných úklidových místnostech
 • Čistící prostředky pro mytí nádobí jsou uloženy ve výdejnách
 • Voda na úklid se natáčí v úklidových místnostech a použitá se vylévá do výlevky.
 • K odkládání znečištěných a použitých plen v případě docházky dítěte, které ze zdravotních důvodů používá pleny nebo dvouleté, které ještě nezvládá kontrolu nad vykonáváním potřeby je v MŠ Školní 145 k dispozici speciální odpadkový koš s výměnnou vložkou pro hermetické uložení.

 

Provozní řád je vypracován v souladu s dalšími směrnicemi školy:

Školní řád

Organizační řád

Vnitřní řád školní jídelny

Pracovní řád

Směrnice k provádění BOZP a PO

Sanitační řád

 

Nabytím účinnosti tohoto provozního řádu končí platnost provozního řádu vydaného dne 17. 8. 2021

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2022

 

 

V Českém Brodě dne 1. 9. 2022                                       …………………………………….

                                                                                                            Ředitelka školy